Privacyreglement / Klachtenregelement

Stichting RevaZorg houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat RevaZorg zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 1. Behalve het multidisciplinaire team die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 2. U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut / arts verzoeken deze te wijzigen.
 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 4. Teneinde de revalidatiegeneeskunde verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.
 5. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw casemanager.
 6. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 7. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 8. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 9. Indien u van mening bent dat de betreffende locatie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

Complimenten, klachten en feedback

Het is voor onze organisatie en alle zorgprofessionals die hierbij betrokken zijn van belang om te weten wat de cliënten van onze dienstverlening vinden. Het is prettig en goed om te horen wat goed gaat en leerzaam om te weten wat verbeterd kan worden.

Wilt u een compliment geven of laten horen dat het traject niet helemaal is verlopen zoals u had gehoopt? Complimenten en feedback kan u sturen naar: info@revazorg.nl

 

De artsen en alle zorgprofessionals binnen de multidisciplinaire teams doen er alles aan om tijdens uw revalidatietraject u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er onverhoopt aspecten zijn waar u minder tevreden over bent kunt u contact opnemen met uw patiëntencoach op de locatie waar u revalideert.

 

Indien u er niet uitkomt met de patiëntencoach kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van RevaZorg via mailadres info@revazorg.nl gericht aan het bestuur van Stichting RevaZorg. Onder vermelding van "Klachten commissie".

  Stichting Revazorg

 • Nederland
 • 085 009 09 35
 • info@revazorg.nl