KNMG-Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

 

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe actie te ondernemen, is vaak niet eenvoudig.

RevaZorg hanteert KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De bijbehorende stappenplannen kindermishandeling en volwassenengeweld helpen bij het maken van deze afwegingen.

In de meldcode is in 2014 ook uitdrukkelijk de kindcheck opgenomen. Artsen moeten bij volwassen patiënten met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of zware verslaving standaard nagaan of zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen, de zogenaamde kindcheck.

De meldcode geeft in 5 stappen aan hoe te handelen bij een vermoeden van geweld in huiselijke kring:

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met een collega, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of een deskundige op het gebied van letselduiding
  3. In gesprek gaan met de betrokkene(n)
  4. Zonodig overleg betrokken professionals
  5. Situatie inschatten, factoren wegen
  6. Monitoring: zelf hulp organiseren of melding maken bij de bevoegde instanties